Окунись в мир фантазий Элдарии!

Познакомься с его обитателями и фамильярами. В этом мире фантазий тебя ждут приключения и любовь, а история и отношения будут зависеть от сделанного выбора.

Страницы : 1 ... 242 243 244 245 246 ... 280

#6076 23-08-2019 в 13ч20

Гвардия Абсента
Aэлита
Рекрут
Aэлита
...
Сообщения: 59

Еретик


☾«в тот момент, когда звезды собрались в созвездия, я наконец-то смогла найти свой путь...»✰

https://media.giphy.com/media/uhxFa7KvfIIvu/giphy.gif

Офлайн

#6077 23-08-2019 в 13ч27

Гвардия Тени
Сильвиана
Открывающая порталы
Сильвиана
...
Сообщения: 6 784

Кефир


                  the  world  is  d e s t r o y e d  every  time.                                                                                                                                                         fate  overtakes  a g a i n.
https://b.radikal.ru/b09/1908/81/71f50acdb6d1.png  https://c.radikal.ru/c38/1908/b5/273b9a27a934.png    https://c.radikal.ru/c11/1908/39/51de52a51dd6.png    https://b.radikal.ru/b41/1908/d5/174a3ce06e8d.png  https://b.radikal.ru/b21/1908/c4/aac210bb89b7.png
the  world  in  which  we  both  live,  fate  does  not  recognize  "we"

Офлайн

#6078 23-08-2019 в 13ч34

Гвардия Абсента
Innokesh
Осилившая Даху
Innokesh
...
Сообщения: 2 444

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

Роза

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

Офлайн

#6079 23-08-2019 в 13ч45

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Альпака


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6080 23-08-2019 в 14ч03

Гвардия Абсента
Innokesh
Осилившая Даху
Innokesh
...
Сообщения: 2 444

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

Ажур 

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

Офлайн

#6081 23-08-2019 в 17ч24

Гвардия Абсента
Xarumi_Storm
Друг фамильяров
Xarumi_Storm
...
Сообщения: 3 116

https://b.radikal.ru/b26/1907/19/53db529d8611.png

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
Богатство-это не то в какой ты шубе ходишь, на какой машине ты ездишь...Богатство- это живые родители, здоровые дети, надёжные друзья и крепкое плечо любимого человека!

・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔


Руна▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
Случайностей не существует все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие.

・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
https://b.radikal.ru/b26/1907/19/53db529d8611.png


https://d.radikal.ru/d28/1908/01/3e1d67103045.jpg

Офлайн

#6082 23-08-2019 в 17ч34

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Альт


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6083 23-08-2019 в 17ч39

Гвардия Абсента
Xarumi_Storm
Друг фамильяров
Xarumi_Storm
...
Сообщения: 3 116

https://b.radikal.ru/b26/1907/19/53db529d8611.png

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
Богатство-это не то в какой ты шубе ходишь, на какой машине ты ездишь...Богатство- это живые родители, здоровые дети, надёжные друзья и крепкое плечо любимого человека!

・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔


Табуретка▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
Случайностей не существует все на этом свете либо испытание, либо наказание, либо награда, либо предвестие.

・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・ . ⠂⋆ ・
▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
https://b.radikal.ru/b26/1907/19/53db529d8611.png


https://d.radikal.ru/d28/1908/01/3e1d67103045.jpg

Офлайн

#6084 23-08-2019 в 19ч08

Гвардия Обсидиана
Qetsäl
Победившая цыпленка
Qetsäl
...
Сообщения: 861

.̧͈̩̳̦̖ .̬̲͢ .̶̬̖͉̖̯͕͖̥̗̗̲͜ͅͅ .̷̖̗̝͈͈̘͈̪̗̤̲͖͕͜ .҈̳͔͔̙̪̞͚͈̘͢ .̵͔̮͖͇͜ͅ .҉̢̠̫̭͙͕̘̣ .̴̧͍̤̣̪̠̖̦̤̯ .̵̥͈̗̪̙͜ .̶̡̰̬̯̝͖̲̩̮̮̮̮̟ .̶̢̭͈̭̱͈̠̫̥ͅ .͎̰̳͢ͅ .̡̭͚͉̜̮̱͚̟̤̬ͅ
https://i.ibb.co/7Ry4ddp/xx-by-viceversavirtue-dbnm03f.png
https://i.ibb.co/V2NnqrP/arrow-down-by-drawn-mario-d9hz6sp.gif
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/J2gvHC1/error-by-viceversavirtue-dbno106.png
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
L o s t ,  i  a m  l o s t
I n  a  l i t t l e  p l a c e

https://i.ibb.co/7NcN7N0/Line-Break.png

▸ Аббатство https://i.ibb.co/fpFXd2y/larger-blinking-text-cursor-by-neripixu-d6lwrhn.gif

https://i.ibb.co/7NcN7N0/Line-Break.png
I ' m  l o o k i n g  f o r  m y  l i f e
a n d  n o w  i ' v e  g o t  t o  m o v e

https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/J2gvHC1/error-by-viceversavirtue-dbno106.png
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/ySJBrg6/arrow-up-by-drawn-mario-d9hz6sr.gif

https://i.ibb.co/6sDcGws/no-by-lunachispitas2000-dazn23u.png
.̛̄̓͂̍̍ .̴̖̩̞͓̇̈̎̂͐̿͒̏̀ .̵̗͈͛͂͑̎͆ .҉̯͍̦̙̪̬̽̽̔̇̎͒̉̔̌̐̌̚ .҉̟͉͇̩̆̂͛͒̇̎͊ͅ w̸̠͙͙̗̲̾̈̾́o̶͕̞̟̰͆̓́̍̽̃̓ṙ̴͛̊̌̔̆̒r̴̖̪̫̦̣̎́̔̿͐ĩ̵̠̙͇͈̦̖̀̈́̓̆̏̓é̶̠̮͎̦̦̖̮̌̑̈́̀͌͂̃̚̚s҈̳̝̄̌̀̏̒̅̊̉̈́ .҈̜̗͖͚̩̠́̑̈́̽͒͛̚ .҉̗̮͈͙̋̌̒̊͊̋̽̚̚ .̶̬̫͔͉̬͋̄͋͑ .̵̱̝̲͑͑̓͆ .̡̭͔ͅ


https://a.radikal.ru/a15/1908/3f/09dd32f7f384.gif                  https://a.radikal.ru/a18/1908/ad/a87d28b4c22e.gif

Офлайн

#6085 23-08-2019 в 21ч11

Гвардия Абсента
Innokesh
Осилившая Даху
Innokesh
...
Сообщения: 2 444

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

Озеро

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

Офлайн

#6086 24-08-2019 в 01ч08

Гвардия Обсидиана
Qetsäl
Победившая цыпленка
Qetsäl
...
Сообщения: 861

.̧͈̩̳̦̖ .̬̲͢ .̶̬̖͉̖̯͕͖̥̗̗̲͜ͅͅ .̷̖̗̝͈͈̘͈̪̗̤̲͖͕͜ .҈̳͔͔̙̪̞͚͈̘͢ .̵͔̮͖͇͜ͅ .҉̢̠̫̭͙͕̘̣ .̴̧͍̤̣̪̠̖̦̤̯ .̵̥͈̗̪̙͜ .̶̡̰̬̯̝͖̲̩̮̮̮̮̟ .̶̢̭͈̭̱͈̠̫̥ͅ .͎̰̳͢ͅ .̡̭͚͉̜̮̱͚̟̤̬ͅ
https://i.ibb.co/7Ry4ddp/xx-by-viceversavirtue-dbnm03f.png
https://i.ibb.co/V2NnqrP/arrow-down-by-drawn-mario-d9hz6sp.gif
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/J2gvHC1/error-by-viceversavirtue-dbno106.png
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
L o s t ,  i  a m  l o s t
I n  a  l i t t l e  p l a c e

https://i.ibb.co/7NcN7N0/Line-Break.png

▸ Отверженец https://i.ibb.co/fpFXd2y/larger-blinking-text-cursor-by-neripixu-d6lwrhn.gif

https://i.ibb.co/7NcN7N0/Line-Break.png
I ' m  l o o k i n g  f o r  m y  l i f e
a n d  n o w  i ' v e  g o t  t o  m o v e

https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/J2gvHC1/error-by-viceversavirtue-dbno106.png
https://i.ibb.co/GQXQHCs/180923104041689634.png
https://i.ibb.co/ySJBrg6/arrow-up-by-drawn-mario-d9hz6sr.gif

https://i.ibb.co/6sDcGws/no-by-lunachispitas2000-dazn23u.png
.̛̄̓͂̍̍ .̴̖̩̞͓̇̈̎̂͐̿͒̏̀ .̵̗͈͛͂͑̎͆ .҉̯͍̦̙̪̬̽̽̔̇̎͒̉̔̌̐̌̚ .҉̟͉͇̩̆̂͛͒̇̎͊ͅ w̸̠͙͙̗̲̾̈̾́o̶͕̞̟̰͆̓́̍̽̃̓ṙ̴͛̊̌̔̆̒r̴̖̪̫̦̣̎́̔̿͐ĩ̵̠̙͇͈̦̖̀̈́̓̆̏̓é̶̠̮͎̦̦̖̮̌̑̈́̀͌͂̃̚̚s҈̳̝̄̌̀̏̒̅̊̉̈́ .҈̜̗͖͚̩̠́̑̈́̽͒͛̚ .҉̗̮͈͙̋̌̒̊͊̋̽̚̚ .̶̬̫͔͉̬͋̄͋͑ .̵̱̝̲͑͑̓͆ .̡̭͔ͅ

Последнее изменение внесено Qetsäl (24-08-2019 в 01ч10)


https://a.radikal.ru/a15/1908/3f/09dd32f7f384.gif                  https://a.radikal.ru/a18/1908/ad/a87d28b4c22e.gif

Офлайн

#6087 24-08-2019 в 02ч04

Гвардия Абсента
Innokesh
Осилившая Даху
Innokesh
...
Сообщения: 2 444

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

Цитадель

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

Офлайн

#6088 24-08-2019 в 06ч53

Гвардия Тени
Сильвиана
Открывающая порталы
Сильвиана
...
Сообщения: 6 784

Лиана


                  the  world  is  d e s t r o y e d  every  time.                                                                                                                                                         fate  overtakes  a g a i n.
https://b.radikal.ru/b09/1908/81/71f50acdb6d1.png  https://c.radikal.ru/c38/1908/b5/273b9a27a934.png    https://c.radikal.ru/c11/1908/39/51de52a51dd6.png    https://b.radikal.ru/b41/1908/d5/174a3ce06e8d.png  https://b.radikal.ru/b21/1908/c4/aac210bb89b7.png
the  world  in  which  we  both  live,  fate  does  not  recognize  "we"

Офлайн

#6089 24-08-2019 в 12ч30

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Альков


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6090 24-08-2019 в 17ч00

Гвардия Абсента
Innokesh
Осилившая Даху
Innokesh
...
Сообщения: 2 444

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

Вольт

https://s018.radikal.ru/i518/1711/9b/737634b868f5.png

https://s019.radikal.ru/i608/1711/e5/0d76f325c401.png

Офлайн

#6091 24-08-2019 в 17ч02

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Титан


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6092 24-08-2019 в 19ч39

Гвардия Абсента
Mikansan
Осилившая Даху
Mikansan
...
Сообщения: 2 375

Норка


http://ipic.su/img/img7/fs/bloggif_5d68b0a01d1d1.1567142093.gif http://ipic.su/img/img7/fs/bloggif_5d68b08b50e0e.1567142133.gif http://ipic.su/img/img7/fs/bloggif_5d68b0d126b4b.1567142153.gif

Офлайн

#6093 24-08-2019 в 19ч44

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Аркан


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6094 24-08-2019 в 20ч08

Гвардия Абсента
Вильен
Чародейка холста
Вильен
...
Сообщения: 1 384

Нарукавник.


https://a.radikal.ru/a32/1908/b1/05de17745e7d.png

Офлайн

#6095 24-08-2019 в 20ч10

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Кадр


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6096 24-08-2019 в 20ч23

Гвардия Абсента
Вильен
Чародейка холста
Вильен
...
Сообщения: 1 384

Редис.


https://a.radikal.ru/a32/1908/b1/05de17745e7d.png

Офлайн

#6097 24-08-2019 в 21ч04

Гвардия Тени
Leianoora
Друг фамильяров
Leianoora
...
Сообщения: 3 712

https://c.radikal.ru/c40/1908/2c/4c5f9a314b80.png

«Вам придется поверить в легенды о  призраках, вы среди них...


─────────── ☾ ───────────

Смог.

─────────── ☾ ───────────

Они водятся везде. Мы носим их с собой, куда бы ни отправились.»

https://a.radikal.ru/a11/1908/44/97692d78d06d.png


https://c.radikal.ru/c40/1908/96/82fa63c62633.jpg   https://a.radikal.ru/a09/1908/b0/a9a7b9222f37.jpg   https://b.radikal.ru/b37/1908/37/197988cc68d8.jpg   https://c.radikal.ru/c31/1908/3d/cbb2bb6a711c.jpg   https://a.radikal.ru/a43/1908/f6/d706b4956692.jpg

Офлайн

#6098 24-08-2019 в 21ч41

Гвардия Обсидиана
Мити
Приспешница Сильф
Мити
...
Сообщения: 1 313

Гость


https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/8/19/8baa5db417274ed4faaf99b37229da94-full.png

Офлайн

#6099 24-08-2019 в 21ч59

Гвардия Тени
Rokudza
Лейтенант Гвардии
Rokudza
...
Сообщения: 9 944

Тщеславие


https://i7.wampi.ru/2019/07/01/IMG_20190701_152936.jpg

Офлайн

#6100 24-08-2019 в 21ч59

Гвардия Тени
Leianoora
Друг фамильяров
Leianoora
...
Сообщения: 3 712

https://c.radikal.ru/c40/1908/2c/4c5f9a314b80.png

«Вам придется поверить в легенды о  призраках, вы среди них...


─────────── ☾ ───────────

Егерь.

─────────── ☾ ───────────

Они водятся везде. Мы носим их с собой, куда бы ни отправились.»

https://a.radikal.ru/a11/1908/44/97692d78d06d.png


https://c.radikal.ru/c40/1908/96/82fa63c62633.jpg   https://a.radikal.ru/a09/1908/b0/a9a7b9222f37.jpg   https://b.radikal.ru/b37/1908/37/197988cc68d8.jpg   https://c.radikal.ru/c31/1908/3d/cbb2bb6a711c.jpg   https://a.radikal.ru/a43/1908/f6/d706b4956692.jpg

Офлайн

Страницы : 1 ... 242 243 244 245 246 ... 280